Nytænkning sikrer et moderne, professionelt og effektivt brandvæsen

04-05-2016

En omlægning og optimering af beredskabet betyder, at Østjyllands Brandvæsen fremover vil nå hurtigere frem til borgerne, når de har brug for hjælp.

Østjyllands Brandvæsen sætter med ”Forslag til plan for Østjyllands Brandvæsen” en ny kurs for borgernes tryghed i et Østjylland i vækst. Østjyllands Brandvæsen vil fremover udvikle sig som en del af infrastrukturen, så der også er fokus på sikkerheden, når Østjylland udvikler sig.

Brandvæsnets serviceniveau vil som noget nyt blive målt på den hjælp, som borgerne kan forvente at få, samt hvor hurtigt hjælpen når frem.

Kristian Würtz, formand for bestyrelsen udtaler:”Det er afgørende, at borgerne får den rette hjælp og at hjælpen kommer hurtigt frem. Vi vil fremover blive målt på værdien for samfundet og effekten ude ved borgere, erhvervsliv og institutioner, og ikke som før ud fra, hvad der er af materiel på de enkelte brandstationer. Vi skal tænke som et Østjyllands Brandvæsen, der kan udnytte synergier mellem brandstationerne til borgernes bedste”.

I Østjylland betyder udviklingen med bl.a. befolkningstilvækst, øget trafik, by-fortætning og flere høje huse et nyt og mere komplekst risikobillede.

Lars Hviid, direktør for Østjyllands Brandvæsen, fortæller, at der med ud-gangspunkt i hjemkommunernes kommuneplaner og deres beskrivelse af byudvikling og infrastruktur er lavet en fremtidssikret struktur for placering af brandstationer og disses dækningsområder. Det er en ny og moderne men også fornuftig måde at samtænke planlægning og beredskab.

Østjyllands Brandvæsen bliver også fremadrettet baseret på både fuldtidsbrandmænd, deltidsbrandmænd og frivillige. Antallet af stationer bevares, dog flyttes den nuværende station på Trindsøvej ud omkring Ringvej Syd og deltidsstationen i Lystrup flyttes til Lisbjerg og opgraderes samtidig til en fuldtidsstation. Derved opnås en forbedret dækning, så langt flere østjyske borgere fremover vil opleve hurtigere hjælp fra Østjyllands Brandvæsen. De nye stationsplaceringer er samtidig fremtidssikrede i forhold til den forventede byudvikling og vækst i Østjylland.

Lars Hviid udtaler: ”Østjyllands Brandvæsen kan dermed løbende tilpasses byudviklingen, be-folkningstilvæksten, kompleksiteten og sårbarheden i Østjylland. Alt efter hvor borgeren bor, er der forskelligt behov for assistance fra brandvæsnet – simpelthen fordi risikoen er forskellig”.

Ud over at understøtte udvikling med sikkerhed i Østjylland bistår beredska-bet desuden ved håndteringen af effekter af klimaændringer og agerer, hvis der er hændelser i ind- og udland, som udfordrer sikkerheden.

Det vil også fortsat være stor fokus på forebyggelse af brand og ulykker, da en samlet forebyggelsesstrategi skaber værdi for borgere og erhvervsliv og understøtter udviklingen af et trygt og sikkert Østjylland.

Medarbejderrepræsentanterne i Bestyrelsen udtaler: ”Planforslaget er spæn-dende og innovativt. Som medarbejder bliver den kommende proces med at skabe - Udvikling med sikkerhed i både Østjylland og i Brandvæsnet – en rigtig spændende opgave, som vi glæder os til at være med til at løfte”.

Planforslaget fremlægges i tre ugers høring fra 1. juni 2016